Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 416
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Vui Ðón Tội Nhân

1. Mọi tội nhân Chúa chờ tiếp ngay:

Là phước âm kíp rao đêm ngày;

Nào người xa bỏ đường chính minh,

Nào những kẻ hồn thân linh đinh.

Nguyện luôn hát, cứ hát không thôi.

Christ chờ mong nghinh tiếp tội nhân,

Truyền ra khắp phước âm muôn đời

Jêsus Christ tiếp nghinh tội nhân.

2. Người nào tin chắc được thái an,

Kìa tiếng Chúa phán rất rõ ràng;

Dầu tội nhân khốn nạn đến đâu,

Ngài cứu do lòng từ rộng sâu.

Nguyện luôn hát, cứ hát không thôi.

Christ chờ mong nghinh tiếp tội nhân,

Truyền ra khắp phước âm muôn đời

Jêsus Christ tiếp nghinh tội nhân.

3. Mọi tội nhân Chúa đều tiếp nghinh,

Dầu chính tôi với bao tội tình;

Ðược Jêsus rửa lòng trắng tinh,

Vào thánh quốc thật là hạnh vinh.

Nguyện luôn hát, cứ hát không thôi.

Christ chờ mong nghinh tiếp tội nhân,

Truyền ra khắp phước âm muôn đời

Jêsus Christ tiếp nghinh tội nhân.

Lời Tiếng Anh

Christ Receiveth Sinful Men

1. Sin-ner Je-sus will re-ceive;

Sound this word of grace to all

Who the heaven-ly path-way leave,

All who lin-ger, all who fall.

Sing it o'er and o'er a-gain;

Christ re-ceiv-eth sin-ful men;

Make the mes-sage clear the plain:

Christ re-ceiv-eth sin-ful men.

2. Christ re-ceiv-eth sin-ful men,

E-ven me with all my sin;

Purged from ev- ery spot and stain,

Heaven with Him I en-ter in.

Sing it o'er and o'er a-gain;

Christ re-ceiv-eth sin-ful men;

Make the mes-sage clear the plain:

Christ re- ceiv-eth sin-ful men.

 

Copyright © 2012-2022