Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 414
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ánh Sáng Thế Giới

1. Toàn dân trên đất đắm trong tội đêm dài tăm tối,

Sự sáng của thế giới duy Jêsus;

Hào quang Chân Chúa giống mặt trời trưa hè đang chói,

Sự sáng của thế giới duy Jêsus.

Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng,

Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng,

Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng,

Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.

2. Phàm ai trong Cứu Chúa tâm thần không còn tăm tối,

Sự sáng của thế giới duy Jêsus;

Hằng đi trong ánh sáng do Ngài đem đường đưa lối,

Sự sáng của thế giới duy Jêsus.

Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng,

Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng,

Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng,

Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.

3. Ngài cho hay thánh quốc không cần mặt trời soi sáng,

Sự sáng của thế giới duy Jê-sus;

Vì Chiên Con chiếu sáng kinh thành muôn đời quang đãng,

Sự sáng của thế giới duy Jê-sus.

Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng,

Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng,

Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng,

Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.

4. Kìa ai trong tối mắt linh bị mây tội che áng,

Sự sáng của thế giới duy Jêsus.

Vì Chiên Con chiếu sáng kim thành muôn đời quang đãng,

Sự sáng của thế giới duy Jêsus.

Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng,

Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng,

Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng,

Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.

Lời Tiếng Anh

The Light Of The World Is Jesus

1. The whole world was lost in the dark-ness of sin,

The Light of the world is Je-sus;

Like sun-shine at noon-day His glo-ry shone in,

The Light of the world is Je-sus.

Come to the Light, 'tis shin-ing for thee;

Sweet-ly the Light has dawned up-on me;

Once I was blind, but now I can see;

The Light of the world is Je-sus.

2. No need of the sun-light in heav-en, we're told,

The Light of the world is Je-sus;

The Lamb is the Light in the cit-y of gold.

The Light of the world is Je-sus.

The Light of the world is Je-sus.

Come to the Light, 'tis shin-ing for thee;

Sweet-ly the Light has dawned up-on me;

Once I was blind, but now I can see;

The Light of the world is Je-sus.

 

Copyright © 2012-2022