Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 413
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chính Jêsus

1. Ai đã đem lòng thương xót tôi,

Ði tìm tôi, Cứu chuộc tôi,

Vui thứ tha mọi gian ác tôi,

Những lần lầm lỗi trong cuộc đời?

Chính là Chúa Vua Jê-sus,

Ơn thương xót vô biên lòng luôn ghi nhớ;

Tôi tìm thấy điều tâm linh tôi ước mơ,

Chỉ có trong Ngài, Chính Jê-sus. A-men.

2. Ai xóa nghi ngờ kinh hãi tôi,

Bao bọc tôi,

Giữ gìn tôi,

Luôn xẻ chia buồn lo với tôi,

Những ngày mờ tối trong cuộc đời?

Chính là Chúa Vua Jê-sus,

Ơn thương xót vô biên lòng luôn ghi nhớ;

Tôi tìm thấy điều tâm linh tôi ước mơ,

Chỉ có trong Ngài, Chính Jê-sus. A-men.

3. Ai trở nên bạn thân của tôi,

Khi mừng vui,

Lúc lẻ loi,

Luôn mến yêu và săn sóc tôi,

Ðến tận ngày cuối trong cuộc đời?

Chính là Chúa Vua Jê-sus,

Ơn thương xót vô biên lòng luôn ghi nhớ;

Tôi tìm thấy điều tâm linh tôi ước mơ,

Chỉ có trong Ngài, Chính Jê-sus. A-men.

Lời Tiếng Anh

Jesus Will

1. Who will o-pen mer-cy's door?

Je-sus will!

Je-sus will!

As for par-don

I im- plore?

Je-sus, bless-ed Je-sus will!

Je-sus will, Je-sus will!

Yes, your lov-ing Sav-ior Je-sus will;

He will each and ev-'ry need ful-fill,

Je-sus, bless-ed Je-sus will!

2. Who will be my dear-est Friend?

Je-sus will! Je-sus will!

Love and keep me to the end?

Je-sus bless-ed Je-sus will!

Je-sus will, Je-sus will!

Yes, your lov-ing Sav-ior Je-sus will;

He will each and ev-'ry need ful-fill,

Je-sus, bless-ed Je-sus will!

 

Copyright © 2012-2022