Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 409
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Tình Yêu Trời

Dòng huyết xưa đưa tôi đến ngôi trời,

Dẫn tôi vào miền phước ân Cha tuyệt vời;

Xưa vì cớ tôi thân Ngài đau,

Huyết hồng tuôn tràn nát thân vàng,

Ngợi khen Ðấng lòng nhân ái vực tôi đến suối yêu thương chan hòa.

1. Nguồn tình yêu Thiên Chúa cao vời,

Ðoái thương tôi tội lỗi vấn vương;

Lòng trần ước được nên con thánh,

Soi bừng ánh vinh quang trời.

Dòng huyết xưa đưa tôi đến ngôi trời,

Dẫn tôi vào miền phước ân Cha tuyệt vời;

Xưa vì cớ tôi thân Ngài đau,

Huyết hồng tuôn tràn nát thân vàng,

Ngợi khen Ðấng lòng nhân ái vực tôi đến suối yêu thương chan hòa.

2. Từ thượng thiên sức sống vô biên,

Chứa chan tâm hồn Chúa kết liên;

Lời vàng nhắc hằng yêu nhân thế,

Yêu bằng chính thương yêu trời.

Dòng huyết xưa đưa tôi đến ngôi trời,

Dẫn tôi vào miền phước ân Cha tuyệt vời;

Xưa vì cớ tôi thân Ngài đau,

Huyết hồng tuôn tràn nát thân vàng,

Ngợi khen Ðấng lòng nhân ái vực tôi đến suối yêu thương chan hòa.

3. Nguyện lòng luôn ghi nhớ ơn trời,

Hiến tâm linh phục ý Chúa hoài;

Làm việc Chúa bằng tâm tươi mới,

Bên Ngài sống muôn muôn đời.

Lời Tiếng Anh

Sons of God

Sons of God, hear His ho-ly Word!

Gath-er 'round the ta-ble of the Lord!

Eat His Bod-y, drink His Blood.

And we'll sing a song of love:

Al-le-lu, al-le-lu, al- le-lu, al-le-lu-ia!

1. Bro-thers, sis-ters, we are one,

And our life has just be-gun,

In the Spir-it we are young;

We can live for-ev-er.

Sons of God, hear His ho-ly Word!

Gath-er 'round the ta-ble of the Lord!

Eat His Bod-y, drink His Blood.

And we'll sing a song of love:

Al-le-lu, al-le-lu, al-le-lu, al-le-lu-ia!

2. If we want to live with Him,

We must al-so die with Him,

Die to self-ish- ness and sin,

And we'll rise for-ev-er. Sons of God, hear His ho-ly Word!

Gath-er 'round the ta-ble of the Lord!

Eat His Bod-y, drink His Blood.

And we'll sing a song of love:

Al-le-lu, al-le-lu, al-le-lu, al-le-lu-ia!

3. Je-sus gave a new com-mand

That we love our fel-low man.

Till we reach the prom-ised land,

Where we'll live for ev-er.

 

Copyright © 2012-2022