Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 407
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Khi Jêsus Qua

1. Có kẻ ăn mày mù lòa đôi mắt ngồi bên đường,

Khốn nỗi hiu quạnh, mù mịt cả đời đáng thương;

Người bận đồ rách, hai tay ôm ngực ngồi ủ rũ,

Khi Jêsus qua, xua hết tối tăm u tù.

Khi Jêsus qua, ma cám dỗ oai quyền còn đâu;

Khi Jêsus qua, lau ráo hết nước mắt sầu;

Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu,

Khi Chúa dừng chơn, thay đổi hết cả muôn điều.

2. Có kẻ điên cuồng bị tà ma đuổi lìa gia đình

Sống khổ đêm ngày quanh nơi mả mồ vắng tanh;

Người rạch mình ra, kêu la do ma tà ám ảnh,

Khi Jêsus qua, xua quỉ khiến kẻ điên lành.

Khi Jêsus qua, ma cám dỗ oai quyền còn đâu;

Khi Jêsus qua, lau ráo hết nước mắt sầu;

Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu,

Khi Chúa dừng chơn, thay đổi hết cả muôn điều.

3. Anh phung kêu gào, ôMình tôi ô uế thật gớm ghêọ

Kẻ điếc, câm, què, cùng chung số phận thảm thê;

Ðời đầy cùng khổ, thân đau thương bệnh tật khốn đốn,

Khi Jê-sus qua, xua hết đớn đau, kinh hoàng.

Khi Jêsus qua, ma cám dỗ oai quyền còn đâu;

Khi Jêsus qua, lau ráo hết nước mắt sầu;

Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu,

Khi Chúa dừng chơn, thay đổi hết cả muôn điều.

4. Tất cả nhân loại hiện lầm than, khốn nạn đêm ngày,

Sánh cảnh kia tội càng gây muôn phần đắng cay;

Người người nhìn nhau, khoanh tay, mong ơn trời phóng thích,

Khi Jêsus qua, thay đổi mới thảnh thơi lòng.

Khi Jêsus qua, ma cám dỗ oai quyền còn đâu;

Khi Jêsus qua, lau ráo hết nước mắt sầu;

Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu,

Khi Chúa dừng chơn, thay đổi hết cả muôn điều.

Lời Tiếng Anh

Then Jesus Came

1. One sat a-lone be-side the high-way beg-ging,

His eyes were blind, the light he could not see;

He clutched his rags and shi-vered in the sha-dows,

Then Je-sus came and bade his dark-ness free.

When Je-sus comes the temp-ter's pow'r is bro-ken;

When Je-sus comes the tears are wiped a-way.

He takes the gloom and fills the life with glo-ry,

For all is changed when Je- sus comes to stay.

2. From home and friends, the e-vil spir-its drove him,

A-mong the tombs he dwelt in mis-e-ry;

He cut him-self as de-mon's pow'rs pos-sesed him,

Then Je-sus came and cast out ev-ery fear.

When Je-sus comes the temp-ter's pow'r is bro-ken;

When Je-sus comes the tears are wiped a-way.

He takes the gloom and fills the life with glo-ry,

For all is changed when Je-sus comes to stay.

 

Copyright © 2012-2022