Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Hội Thánh
Bài số: 406
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ái Từ Chúa

1. Xưa biển ô tội tôi đắm sâu.

Bờ an ninh không thấy đâu.

Tôi lún sâu vào trong bến mê.

Còn đâu dám mong quay về!

Nhưng tiếng tuyệt vọng tôi khóc than

Dội vang đến Chúa dại dương.

Ngài vực tôi khỏi nước Sa-tan tôi hiện thái an.

Ái Từ cứu tôi!

Ái từ cứu tôi!

Thật chỉ có tình thương thôi,

Ái từ cứu tôi!

2. Tôi kính dâng lòng cho Chúa tôi,

Nguyện luôn đeo theo Chúa thôi.

Tôi sống trong Ngài vui thỏa thay.

Hằng ca hát tôn vinh Ngài.

Công tác tôi bài ca của tôi

Ðều thuộc riêng của Ngài thôi.

Nguyện dâng lên cho ái tâm Ngài,

Duy Ngài Chúa tôi.

Ái Từ cứu tôi!

Ái từ cứu tôi!

Thật chỉ có tình thương thôi,

Ðã cứu vớt tôi.

Lời Tiếng Anh

Love Lifted Me

I was sink-ing deep in sin,

Far from the peace-ful shore,

Ver-y deep-ly stained with-in,

Sink-ing to rise no more.

But the Mas-ter of the sea

Heard my de-spair-ing cry,

From the wa-ters lift-ed me,

Now safe am I.

Love lift-ed me!

Love lift-ed me;

When noth-ing else could help,

Refrain:

Love lift-ed me,

Love lift-ed me.

All my heart to Him I give,

Ev-er to Him I'll cling,

In His bless-ed pres-ence live,

Ev-er His prai-es sing.

Love so might-y and so true

Mer-its my soul's best songs;

Faith-ful, lov-ing serv-ice, too,

To Him be- longs.

 

Copyright © 2012-2022