Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 405
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Từ Lúc Ðược Cứu

1. Lòng tôi ưa thích trổi khúc hoan ca,

Từ lúc thoát ly đường tối,

Ngợi Vua yêu tôi huyết báu lưu ra,

Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.

Từ lúc chính tôi được cứu,

Từ khi Jêsus buông tha,

Lòng ưa tôn cao danh Jêsus;

Từ lúc chính tôi được cứu,

Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Jêsus.

2. Mừng thay tôi có Jêsus trong tâm,

Từ lúc thoát ly đường tối,

Làm theo ý Chúa hưởng phước cao thâm,

Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.

Từ lúc chính tôi được cứu,

Từ khi Jêsus buông tha,

Lòng ưa tôn cao danh Jêsus;

Từ lúc chính tôi được cứu,

Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Jêsus.

3. Lòng tôi không tả xiết cảnh vui tươi,

Từ lúc thoát ly đường tối,

Ðều do công nghĩa huyết Chúa tuôn rơi,

Bởi ơn Jê-sus chuộc tôi.

Từ lúc chính tôi được cứu,

Từ khi Jêsus buông tha,

Lòng ưa tôn cao danh Jêsus;

Từ lúc chính tôi được cứu,

Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Jêsus.

4. Giờ đây tôi có chỗ sẵn trên trời,

Từ lúc thoát ly đường tối,

Là nơi vinh quang sống vui muôn đời,

Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.

Từ lúc chính tôi được cứu,

Từ khi Jêsus buông tha,

Lòng ưa tôn cao danh Jêsus;

Từ lúc chính tôi được cứu,

Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Jêsus.

Lời Tiếng Anh

Since I Have Been Redeemed

1. I have a song I love to sing,

Since I have been re-deemed,

Of my Re-deem-er, Sav-iour, King,

Since I have been re-deemed.

Since I have been re-deemed,

Since I have been re-deemed,

I will glo-ry in his name;

Since I have been re-deemed,

I will glo-ry in the Sav-iour's name.

2. I have a home pre-pared for me,

Since I have been re-deemed,

Where I shall dwell e-ter-nal-ly,

Since I have been re-deemed.

Since I have been re- deemed,

Since I have been re-deemed,

I will glo-ry in his name;

Since I have been re-deemed,

I will glo-ry in the Sav-iour's name.

 

Copyright © 2012-2022