Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 404
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ánh Thái Dương

1. Tại chính lòng tôi dương quang đang chói,

Sáng rỡ muôn màu tỏa soi;

Ánh sáng trần gian không sao so sánh,

Với Jê-sus chân quang thánh.

Ánh dương huy hoàng, phước ân tuôn tràn,

Dòng bình an tươi thắm khắp cả tâm linh,

Lúc Jê-sus Chúa tôi mỉm miệng cười,

Hồn tôi tắm ánh dương quang ngời.

2. Tại chính lòng tôi xuân đang phơi phới,

Lúc Chúa đang gần gũi tôi,

Linh điểu bình an trong tôi đang hót,

Với hoa thiên ân thơm ngát.

Ánh dương huy hoàng, phước ân tuôn tràn,

Dòng bình an tươi thắm khắp cả tâm linh,

Lúc Jê-sus Chúa tôi mỉm miệng cười,

Hồn tôi tắm ánh dương quang ngời.

3. Hiện cõi lòng đầy yêu thương, vui sướng,

Kính mến, hi vọng, tán dương,

Ân phúc hiện nay tâm tôi sung mãn,

Thỏa vui tương lai tươi sáng.

Ánh dương huy hoàng, phước ân tuôn tràn,

Dòng bình an tươi thắm khắp cả tâm linh,

Lúc Jê-sus Chúa tôi mỉm miệng cười,

Hồn tôi tắm ánh dương quang ngời.

Lời Tiếng Anh

Sunshine In My Soul

1. There is sun-shine in my soul to-day,

More glo-ri-ous and bright

Than glows in an-y earth-ly sky,

For Je-sus is my light.

Oh, there's sun-shine, bless-ed sun-shine

While the peace-ful, hap-py mo-ments roll;

When Je-sus shows His smil-ing face,

There is sun-shine in my soul.

2. There is glad-ness in my soul to-day,

And hope and praise and love

For bless-ings which He gives me now,

For joys laid up a-bove.

Oh, there's sun- shine, bless-ed sun-shine

While the peace-ful, hap-py mo-ments roll;

When Je-sus shows His smil-ing face,

There is sun-shine in my soul.

 

Copyright © 2012-2022