Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 402
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Vinh Danh Chúa

1. Chính chỗ thập tự xưa Jêsus treo mình,

Nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh,

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình;

Kính ngợi Chúa Jêsus!

Tôn vinh danh Jêsus nghìn thu!

Tôn vinh danh thần nhân Jêsus!

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch, an bình,

Kính ngợi Chúa Jêsus!

2. Chúa cứu tôi, ôi, ơn sâu rộng muôn trùng!

Tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung,

Chúa với tôi nơi thập tự kia nghinh phùng;

Kính ngợi Chúa Jêsus!

Tôn vinh danh Jêsus nghìn thu!

Tôn vinh danh thần nhân Jêsus!

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch, an bình,

Kính ngợi Chúa Jêsus!

3. Hãy đến nơi mạch huyết Jêsus tuôn tràn,

Ðem dâng cho Chúa cả tâm hồn vỡ tan,

Chúa giúp anh nay luôn luôn được an toàn;

Kính ngợi Chúa Jêsus!

Tôn vinh danh Jêsus nghìn thu!

Tôn vinh danh thần nhân Jêsus!

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch, an bình,

Kính ngợi Chúa Jêsus!

Lời Tiếng Anh

Glory To His Name

1. Down at the cross where my Sav-iour died,

Down where for cleans-ing from sin I cried,

There to my heart was the blood ap-plied;

Glo-ry to His name!

Glo-ry to His name,

Glo-ry to His name;

There to my heart was the blood ap-plied;

Glo-ry to His name!

2. Come to this foun-tain so rich and sweet;

Cast thy poor soul at the Sav- iour's feet;

Plunge in to-day and be made com-plete;

Glo-ry to His name!

Glo-ry to His name,

Glo-ry to His name;

There to my heart was the blood ap-plied;

Glo-ry to His name!

 

Copyright © 2012-2022