Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 400
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Bây Giờ Tôi Tin

1. Thương vì Vua tôi thân hình đẫm máu,

Con Trời nay chết thế sao?

Gẫm tấm thân tôi đáng giá con sâu,

Chúa phải dâng Thánh Thủ sao.

Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết

Jêsus tuôn huyết cứu tôi;

Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi,

Ác tích tôi Chúa xóa bôi.

2. Thay vì tôi Jêsus chịu ác báo,

Trên thập tự cam khổ đau;

Biển ái, non ân quá đỗi cao sâu,

Chẳng có chi sánh nổi đâu.

Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết

Jêsus tuôn huyết cứu tôi;

Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi,

Ác tích tôi Chúa xóa bôi.

3. Ðang giờ ban trưa mặt trời bóng tối,

Che sự vinh quang Chúa ta;

Ðấng hóa công xưa huyết phải tuôn rơi;

Bởi cớ vật Chúa tạo ra.

Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết

Jêsus tuôn huyết cứu tôi;

Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi,

Ác tích tôi Chúa xóa bôi.

4. Tuy lệ tuôn rơi tôi nào trả nổi,

Bao nợ tình yêu Chúa tôi;

Cứu Chúa tôi đem toàn thể tâm thân,

Tất cả dâng Cứu Chúa thôi.

Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết

Jêsus tuôn huyết cứu tôi;

Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi,

Ác tích tôi Chúa xóa bôi.

 

Copyright © 2012-2022