Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 399
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðau Thương Tan Biến

1. Thế gian đầy đau thương với ưu tư

Sống buồn lo với nguy nan

Ðau thương tan biến ở nơi Gô-gô-tha

Jêsus ở luôn bên mình

Ðau thương v ở nơi Gô-gô- tha

Gô-gô-tha, Gô-gô-tha

Ðau thương tan biến ở nơi Gô-gô-tha

Jêsus ở luôn bên mình

2. Ném ưu sầu nơi Gô-gô-tha ngay

Chúa vì ta gánh thay rồi

Ðau thương tan biến ở nơi Gô-gô-tha

Jêsus ở luôn bên mình

Ðau thương v ở nơi Gô-gô-tha

Gô-gô-tha, Gô-gô-tha

Ðau thương tan biến ở nơi Gô-gô-tha

Jêsus ở luôn bên mình

3. Những lo buồn Jêsus đã tinh tường

Chúa hằng chăm sóc ta luôn

Ðau thương tan biến ở nơi Gô-gô-tha

Jêsus ở luôn bên mình

Ðau thương v ở nơi Gô-gô-tha

Gô-gô-tha, Gô-gô-tha

Ðau thương tan biến ở nơi Gô-gô-tha

Jêsus ở luôn bên mình.

Lời Tiếng Anh

Burdens Are Lifted at Calvary

1. Days are filled with sor-row and care,

Hearts are lone-ly and drear;

Bur- dens are lift-ed at Cal-va-ry,

Je-sus is ver-y near.

Bur-dens are lift-ed at Cal-va-ry,

Cal-va-ry, Cal-va-ry;

Bur-dens are lift-ed at Cal-va-ry,

Je-sus is ver-y near.

2. Trou-bled soul, the Sav-iour can see.

Ev-ery heart-ache and tear;

Bur- dens are lift-ed at Cal-va-ry,

Je-sus is ver-y near.

Bur-dens are lift-ed at Cal-va-ry,

Cal-va-ry, Cal-va-ry;

Bur-dens are lift-ed at Cal-va-ry,

Je-sus is ver-y near.

 

Copyright © 2012-2022