Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 398
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ngợi Ca Cứu Chúa

1. Ngợi ca Cứu Chúa đã chuộc tôi nay,

Lòng nhân ái Chúa lớn rộng thay!

Từ nơi rủa sả Chúa chuộc tôi ra,

Ngài đau đớn ở Gô-gô-tha.

Ngợi ca Chúa, Ðấng chuộc chính tôi nay,

Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây;

Tại thập giá, dấu hiệu Chúa tha tôi,

Nợ xưa trả thảnh thơi trọn đời.

2. Lòng mong nhắc đến mẩu chuyện yêu đương,

Phận tôi chết Chúa vẫn còn thương;

Ngài ban phép tắc cứu chuộc nhưng không,

Lòng nhân ái ví biển mênh mông.

Ngợi ca Chúa, Ðấng chuộc chính tôi nay,

Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây;

Tại thập giá, dấu hiệu Chúa tha tôi,

Nợ xưa trả thảnh thơi trọn đời.

3. Ngợi ca Cứu Chúa đã chuộc tôi nay,

Lòng nhân ái thánh khiết rộng thay!

Ðược ơn Chúa cải tử hoàn sinh cho

Ở luôn với Thánh Tử Jêsus.

Ngợi ca Chúa, Ðấng chuộc chính tôi nay,

Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây;

Tại thập giá, dấu hiệu Chúa tha tôi,

Nợ xưa trả thảnh thơi trọn đời.

Lời Tiếng Anh

My Redeemer

1. I will sing of my Re-deem-er,

And His won-drous love to me;

On the cru- el cross He suf-fered,

From the curse to set me free

Sing, oh, sing of my Re- deem-er

With His blood He pur-chased me,

On the cross He sealed my par- don,

Paid the debt, and made me free.

2. I will tell the won-drous sto-ry,

How my lost es-tate to save,

In His bound-less love and mer-cy,

He the ran-som free-ly gave.

Sing, oh, sing of my Re-deem-er

With His blood He pur-chased me,

On the cross He sealed my par-don,

Paid the debt, and made me free.

 

Copyright © 2012-2022