Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 397
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto

Lời Bài Hát

Nhờ Huyết Chúa

Biết bao điều gian ác,

Bôi sạch do huyết Gô-gô-tha,

Sống trong bài ca mới,

Nhờ quyền năng huyết Gô-gô-tha;

Chúa muôn đời luôn sống,

Ðem tự do lại cho trần thế;

Ngày Jê-sus tái lâm hiển vinh sáng tươi huy hoàng,

Ðều do huyết Jê-sus trên Gô-gô-tha.

Lời Tiếng Anh

 All Because of Calvary

All my sins are gone,

All be-cause of Cal-va-ry;

Life is filled with song,

All be-cause of Cal-va-ry;

Christ my Sav-ior lives,

Lives from sin to set me free;

Some day He's com-ing,

O wond-rous, bless-ed day,

All, yes, all be-cause of Cal-va-ry.

 

Copyright © 2012-2022