Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 395
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ánh Sáng Phúc Âm

1. Kìa, trông vực sâu đương lôi cuốn hằng bao linh hồn,

Ðèn linh kia... mau chiếu lên!

Sao ta đành ngơ tai bưng mắt mặc ai kêu dồn,

Mau chiếu sáng, soi rạng bốn bên!

Mau chiếu ra cho người xem Phúc âm quang!

Mau chiếu ra cho người trong tối mê man!

Họ rên siếc trong biển mênh mông lềnh bềnh,

Trông ngóng ta khêu đèn thánh lên.

2. Muôn triệu người hiện đang tha thiết chờ mong Tin Lành,

Ðèn linh kia... mau chiếu lên!

Mau đi tìm họ, ta lơ lửng trì diên sao đành,

Mau chiếu sáng, soi rạng bốn bên!

Mau chiếu ra cho người xem Phúc âm quang!

Mau chiếu ra cho người trong tối mê man!

Họ rên siếc trong biển mênh mông lềnh bềnh,

Trông ngóng ta khêu đèn thánh lên.

3. Ta tình nguyện đi nhơn danh Chúa Jêsus trên trời,

Ðèn linh kia... mau chiếu lên!

Rao truyền tình yêu thương, ơn cứu chuộc cho muôn người,

Mau chiếu sáng, soi rạng bốn bên!

Mau chiếu ra cho người xem Phúc âm quang!

Mau chiếu ra cho người trong tối mê man!

Họ rên siếc trong biển mênh mông lềnh bềnh,

Trông ngóng ta khêu đèn thánh lên.

To the mil-lions liv-ing o'er the deep, deep sea,

Speed the light, Speed the light;

To their cry of pit-y dare we heed-less be?

Speed the light, Oh, speed the light,

Speed the light, the bless-ed Gos-pel light,

To the lands which are in gloom and night;

Souls are wait-ing, and the fields are white;

Speed the light, Oh, speed the light.

We will go, and in our bless-ed Mas-ter's name

Speed the light, speed the light;

We will His sal-va-tion and His love pro-claim,

Speed the light, Oh, speed the light,

Speed the light, the bless-ed Gos-pel light,

To the lands which are in gloom and night;

Souls are wait-ing, and the fields are white;

Speed the light, Oh, speed the light.

 

Copyright © 2012-2022