Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 393
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Mong Làm Nguồn Phước

1. Muôn người đang gánh khổ đau rên siết đêm ngày,

Tràn lan khắp lối trên thế gian.

Mau rọi ánh dương vào những nơi đầy tối tăm,

Dẹp tan bao mối lo khóc than.

Nguyện tôi được đổi mới, nguồn phước cho muôn người,

Qua nếp sống tôi, Jê-sus vinh quang.

Lòng mong được đổi mới, lạy Jê-sus yêu quí.

Nguyền xin ơn phước Ngài phát lưu ra qua tôi.

2. Ðem tình yêu Chúa Jê-sus truyền bá cho đời,

Và quyền năng thoát ách ma vương;

Muôn người sẽ tin Ngài bởi môi miệng chúng ta,

Và qua nếp sống mới trong chúng ta.

Nguyện tôi được đổi mới, nguồn phước cho muôn người,

Qua nếp sống tôi, Jê-sus vinh quang.

Lòng mong được đổi mới, lạy Jê-sus yêu quí.

Nguyền xin ơn phước Ngài phát lưu ra qua tôi.

3. Ban lại bao phước thiêng ta nhận lãnh nơi Ngài,

Và yêu như Chúa đã yêu ta,

Vui lòng cứu giúp mọi thế nhân gặp khó khăn.

Thành tâm cho đến vô Thiên cung.

Nguyện tôi được đổi mới, nguồn phước cho muôn người,

Qua nếp sống tôi, Jê-sus vinh quang.

Lòng mong được đổi mới, lạy Jê-sus yêu quí.

Nguyền xin ơn phước Ngài phát lưu ra qua tôi.

Lời Tiếng Anh

Make Me A Blessing

1. Out in the high-ways and by-ways of life,

Man-y are wea-ry and sad;

Car- ry the sun-shine where dark-ness is rife,

Mak-ing the sor-row-ing glad.

Make me a bless-ing,

Make me a bless-ing,

Out of my life,

May Je-sus shine;

Make me a bless-ing,

O Sav-iour, I pray,

Make me a bless-ing to some-one to- day.

2. Give as 'twas giv-en to you in your need,

Love as the Mas-ter loved you;

Be to the help-less a help-er in-deed,

Un-to your mis-sion be true.

Make me a bless-ing,

Make me a bless-ing,

Out of my life,

May Je-sus shine;

Make me a bless-ing,

O Sav-iour, I pray,

Make me a bless-ing to some-one to-day.

 

Copyright © 2012-2022