Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 391
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Rao Phúc Âm

1. Giờ đây tôi quyết đi đến chốn xa xăm mịt mù,

Là nơi chưa ai truyền danh Jêsus;

Nguyền lấy cổ tích hay truyền cho kẻ chưa am tường

Tin Lành đạo ân điển, nguồn yêu thương.

Nầy tôi quyết, rao Tin Lành,

Miền xa xăm, vùng hẻo lánh,

Ðể muôn dân nhận cứu ân,

Nhờ Chân Chúa chuộc hồn, thân.

2. Nguyền đi nơi Chúa sai, dẫu khó khăn trong mọi đường,

Nào đâu quan tâm về sự vui sướng;

Trần thế dẫu coi tôi người mộng ảo, tên điên cuồng,

Miễn được đẹp lòng Chúa Jêsus luôn.

Nầy tôi quyết, rao Tin Lành,

Miền xa xăm, vùng hẻo lánh,

Ðể muôn dân nhận cứu ân,

Nhờ Chân Chúa chuộc hồn, thân.

3. Còn bao chiên cách xa,

Chúa đang lo đem về nhà,

Cần ta rao Tin Lành cho chiên ấy;

Hiện Chúa khiến tôi đi cùng nơi góp thâu chiên về,

Vô chuồng được âu yếm hằng no nê.

Nầy tôi quyết, rao Tin Lành,

Miền xa xăm, vùng hẻo lánh,

Ðể muôn dân nhận cứu ân,

Nhờ Chân Chúa chuộc hồn, thân.

Lời Tiếng Anh

The Regions Beyond

1. To the regions beyond I must go, I must go,

Where the story has never been told;

To the millions that never have heard of His love,

I must tell the sweet story of old.

To the regions beyond,

I must go, I must go,

Till the world, all the world,

His salvation shall know.

2. There are other lost sheep that the Master must bring,

And to them must the message be told;

He sends me to gather them out of all lands

And welcome them back to His fold.

To the regions beyond,

I must go, I must go,

Till the world, all the world,

His salvation shall know.

 

Copyright © 2012-2022