Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 390
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Xin Chúa Sai

1. Hãy nghe tiếng tha thiết kìa Chủ mùa gặt truyền:

“Có ai muốn đi giúp việc Ta đây liền?

Ai nguyền đi dìu nâng người hấp hối vẩn vơ,

Ai vui chỉ chúng biết chân lý bây giờ.”

Cúi xin Ngài ban lệnh sai,

Lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái;

Cúi xin Ngài vui sai phái,

Thưa: “Dạ có con đây, xin Chúa sai rày.”

2. Biết bao kẻ hấp hối vì ác khiên đọa đày,

Hãy nghe chúng rên siết gào kêu đêm ngày;

Anh chị ơi, cùng nhau chạy đi cứu chúng ngay,

Mau mau đáp: ôCó chính con, hãy sai rày!ọ

Cúi xin Ngài ban lệnh sai,

Lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái;

Cúi xin Ngài vui sai phái,

Thưa: “Dạ có con đây, xin Chúa sai rày.”

3. Nay hoặc mai rồi đây mùa thâu hoạch tận cùng,

Chúng ta sẽ thâu lúa vào kho trùng trùng;

Mong được trông nụ tươi cười nơi Chúa chúng ta,

Mong nghe Chúa ban khen, “Ðược lắm, con à!”

Cúi xin Ngài ban lệnh sai,

Lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái;

Cúi xin Ngài vui sai phái,

Thưa: “Dạ có con đây, xin Chúa sai rày.”

Lời Tiếng Anh

Con Speak, My Lord

1. Hear the Lord of har-vest sweet-ly call-ing,

“Who will go and work for Me to-day?

Who will bring to Me the lost and dy-ing?

Who will point them to the nar-row way?”

Speak, my Lord, speak, my Lord,

Speak, and I’ll be quick to an-swer Thee;

Speak, my Lord, speak, my Lord,

Speak, and I’ll be an-swer, “Lord, send me.”

2. Soon the time for reap-ing will be o-ver;

Soon we'll gath-er for the har- vest home;

May the Lord of har-vest smile up-on us,

May we hear His bless- ed, “Child, well done.”

Speak, my Lord, speak, my Lord,

Speak, and I’ll be quick to an-swer Thee;

Speak, my Lord, speak, my Lord,

Speak, and I’ll be an-swer, “Lord, send me.”

 

Copyright © 2012-2022