Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 387
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ánh Sáng Hải Ðăng

1. Lòng đại từ của Chúa Cha soi rạng,

Từ Lời thánh, như vọng đăng sáng;

Ngài giao việc ta trông đăng tháp nầy,

Hằng đêm chiếu nơi biển trần đây.

Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng,

Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng,

Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa,

Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

2. Ðời tội nầy khác chi đêm đen mù,

Cuồng nộ giống ba đào bao phủ;

Nghìn muôn người linh đinh trên biển kìa,

Mòn đôi mắt trông tháp đèn kia.

Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng,

Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng,

Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa,

Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

3. Ðèn lu mờ, kíp khêu cao, bạn nào!

Kìa ngoài biển bao người gặp bão,

Họ trông bờ, đang ra sức chống chèo,

Hằng thoát sóng tăm tối rượt theo.

Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng,

Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng,

Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa,

Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

4. Ðời bạn nhờ Ðấng Hoa Tiêu đại quyền,

Ðược toàn thắng ba đào nguy biến;

Nguyện trong bạn lòa ra tia sáng thần,

Thành đăng tháp soi kẻ trầm luân.

Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng,

Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng,

Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa,

Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

Lời Tiếng Anh

Let The Lower Lights Be Burning

1. Bright-ly beams our Fath-er's mer-cy,

From His light-house ev-er-more,

But to us He gives the keep-ing

Of the lights a-long the shore.

Let the low-er lights be burn-ing!

Send a gleam a-cross the wave!

Some poor faint-ing, strug-gling sea-man

You may res-cue, you may save.

2. Trim your fee-ble lamp, my broth-er:

Some poor sail-or tem-pest-tossed,

Try-ing now to make the har-bor,

In the dark-ness may be lost.

Let the low- er lights be burn-ing!

Send a gleam a-cross the wave!

Some poor faint-ing, strug-gling sea-man

You may res-cue, you may save.

 

Copyright © 2012-2022