Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 380
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Châu Báu Vua Jêsus

1. Ta thiếu nhi chính châu ngọc Vua Thánh đây,

Ban phát cho chúng ta điều rất tốt nay:

Cho tiếng trong trẻo luôn bàn chân hăng hái,

Tiếng hát khen Vua, chân lần bước theo Ngài.

Ta là châu báu Vua Jê-sus từ nay,

Vui mừng reo hát ơn yêu thương cao dầy;

Tâm, hồn, thân ta nguyện dâng cho Ngài sai khiến,

Hết thảy ta đây, châu ngọc Chúa nhân hiền.

2. Trai phải trong sạch, thật thà, trai đáng trai,

Thân gái công, dung, ngôn, hạnh không kém ai,

Ơn Chúa ban tuổi xuân càng thêm tươi sáng,

Ðất trở nên Ê-đen, nhà hóa thiên đàng.

Ta là châu báu Vua Jê-sus từ nay,

Vui mừng reo hát ơn yêu thương cao dầy;

Tâm, hồn, thân ta nguyện dâng cho Ngài sai khiến,

Hết thảy ta đây, châu ngọc Chúa nhân hiền.

3. Ta thiếu niên chính châu ngọc Vua Chí Cao,

Nay hiến thân lo việc Ngài, phước biết bao;

Tuy sức non nhưng ơn Ngài vui thâu thái,

Khiến lúc chơi, khi học đều sáng danh Ngài.

Ta là châu báu Vua Jê-sus từ nay,

Vui mừng reo hát ơn yêu thương cao dầy;

Tâm, hồn, thân ta nguyện dâng cho Ngài sai khiến,

Hết thảy ta đây, châu ngọc Chúa nhân hiền.

 

Copyright © 2012-2022