Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 379
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto

Lời Bài Hát

Một Tia Sáng

1. Jê-sus dạy em ngày đêm lòa sáng,

Vì Ngài chiếu khắp mọi nơi;

Mọi sự mọi nơi, làm vui lòng Chúa,

Nhà trường, chốn ở, nơi chơi.

Một tia sáng, ánh sáng trời,

Chúa muốn em làm tia sáng khắp nơi;

Một tia sáng ánh sáng trời,

Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.

2. Jê-sus dạy em tập theo nền nếp,

Thuận hòa với mỗi một ai;

Hoặc học, hoặc chơi, hoặc ăn, hoặc nói,

Tỏ mình xứng danh con Ngài.

Một tia sáng, ánh sáng trời,

Chúa muốn em làm tia sáng khắp nơi;

Một tia sáng ánh sáng trời,

Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.

3. Hằng cầu nguyện xin Jê-sus vùa giúp,

Cho lòng thánh khiết, Ngài ơi;

Thường thường rọi ra lòng nhân từ Chúa,

Rạng ngời Cứu Chúa khắp nơi.

Một tia sáng, ánh sáng trời,

Chúa muốn em làm tia sáng khắp nơi;

Một tia sáng ánh sáng trời,

Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.

4. Nguyện làm tia mặt trời luôn vì

Chúa Rạng loà mỗi lúc mọi nơi;

Làm được việc chi, nguyện vui làm hết,

Rồi cùng Chúa sống trên trời.

Một tia sáng, ánh sáng trời,

Chúa muốn em làm tia sáng khắp nơi;

Một tia sáng ánh sáng trời,

Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.

Lời Tiếng Anh

I'll Be A Sunbeam

1. Je-sus wants me for a sun-beam,

To shine for Him each day;

In ev-'ry way try to please Him,

At home, at school, at play.

A sun-beam, a sun- beam,

Je-sus wants me for a sun-beam;

A sun-beam, a sun-beam,

I'll be a sun-beam for Him.

2. Jesus wants me to be loving,

And kind to all I see,

Showing how pleasant and happy

His little one can be.

A sun-beam, a sun-beam,

Je-sus wants me for a sun-beam;

A sun-beam, a sun-beam,

I'll be a sun-beam for Him.

3. I'll be a sun-beam for Je-sus;

I can but I if try;

Serv-ing Him mo-ment by mo-ment,

Then live with Him on high.

A sun-beam, a sun-beam,

Je-sus wants me for a sun-beam;

A sun-beam, a sun-beam,

I'll be a sun-beam for Him.

 

Copyright © 2012-2022