Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 378
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Lòng Em Vui

1. Lòng em vui vỗ là vỗ tay reo.

Nhiều người vui vỗ là vỗ tay theo.

Cùng giơ tay vỗ là vỗ tay cho kêu.

Hãy vỗ tay cho đều.

2. Lòng em vui hát là hát êm êm.

Nhiều người vui hát là hát theo em.

Cùng vui lên hát là hát to thêm.

Hát khúc vui êm đềm.

3. Ðời em do Chúa là Chúa sinh ra.

Tội tình em Chúa là Chúa buông tha.

Lòng yêu thương Chúa là Chúa bao la.

Hát khúc vui chan hòa.

 

Copyright © 2012-2022