Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 376
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðấng Chăn Lành

1. Ðàn chiên thơ ta nay,

Nhờ Jêsus chăn nuôi đây,

Ðược an ninh trong cánh tay của Chúa ta, vui thay!

Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành,

Nuôi ta nước trong cỏ xanh;

Khi muông sói kia lăm le giựt giành,

Nương cánh Chúa an bình.

2. Người chăn yêu thương ta,

Lìa nơi thiên cung nguy nga,

Tìm chiên bơ vơ cách xa,

Lướt núi non xông pha.

Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành,

Nuôi ta nước trong cỏ xanh;

Khi muông sói kia lăm le giựt giành,

Nương cánh Chúa an bình.

3. Nguyện Jêsus ban ơn,

Hầu ta yêu Jêsus hơn,

Nguyền đem thân, linh, tuổi non,

Hiến Ðấng Chăn khoan nhân.

Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành,

Nuôi ta nước trong cỏ xanh;

Khi muông sói kia lăm le giựt giành,

Nương cánh Chúa an bình.

4. Vậy, ta mong không lâu,

Toàn chiên ta trong năm châu

Ðược tay Jêsus góp thâu,

Mãi mãi yêu thương nhau.

Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành,

Nuôi ta nước trong cỏ xanh;

Khi muông sói kia lăm le giựt giành,

Nương cánh Chúa an bình.

 

Copyright © 2012-2022