Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 375
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Nhà Trên Trời

1. Hỡi các em bé ơi!

Biết chăng nhà trên trời.

Nơi hoa đẹp muôn lối, không bao giờ u tối.

Mãi mãi ta sống vui, sống trong nhà trên trời,

Gần bên Chúa không rời.

2. Jêsus đây lối đi.

Chúng ta còn lo gì.

Tôi anh cùng chung bước, vô nơi nguồn ơn phước.

Jêsus đây lối đi, nắm tay Ngài lo gì,

Nào ta hãy quay về.

3. Hãy đến đi với tôi,

Ðến nơi nhà trên trời.

Nơi muôn loài tươi mới, tôi anh cùng đi tới.

Hãy đến đi với tôi, hát vang lừng khung trời

Gần bên Chúa muôn đời.

 

Copyright © 2012-2022