Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 374
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Thập Tự Xưa The

1. Thập tự xưa sừng sững cao

Dựng tận trên sườn núi xa

Như tiêu biểu cho muôn sầu khổ sỉ nhục

Lòng tôi yêu thập giá xưa

Nơi Vua Vinh Diệu Chí Cao

Thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương.

Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa

Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời.

Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự

Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.

2. Thập tự xưa hình xấu xa

Toàn trần gian đều mỉa mai

Nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm

Vì Chiên Con từ Chúa Cha

Rời trời cao đầy hiển vinh

Mang gian ác đau buồn ở Gô-gô-tha

Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa

Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời.

Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự

Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.

3. Thập tự xa lạ thuở xưa,

Chìm ngập trong giòng huyết thiêng,

Nhưng tôi thấy vẻ đẹp tuyệt đối cao trọng;

Vì tại trên thập giá xưa,

Jê-sus yên lặng khổ đau,

Ðem tha thứ nguyên lành đến cho chính tôi.

Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa

Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời.

Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự

Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.

4. Từ nay trung thành mãi luôn,

Phục tại chân thập giá xưa,

Vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bạc;

Ngày tương lai bừng sáng tươi

Jêsus kêu gọi chính tôi

Hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang.

Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa

Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời.

Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự

Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.

Lời Tiếng Anh

Old Rugged Cross

1. On the hill far a-way stood an old rug-ged cross,

The em-blem of suf- fering and shame;

And I love that old cross where the dear-est and best

For a world of lost sin-ners was slain.

So I'll cher-ish the old ru-ged cross,

Till my tro-phies at last I lay down;

I will cling to the old rug-ged cross,

And ex- change it some day for a crown.

2. Oh, that old rug-ged cross, so de-spised by the world,

Has a won-drous at-trac-tion for me;

For the dear Lamb of God left

His glo-ry a-bove

To bear it to dark Cal-va-ry.

So I'll cher-ish the old ru-ged cross,

Till my tro-phies at last I lay down;

I will cling to the old rug-ged cross,

And ex-change it some day for a crown.

3. To the old rug-ged cross I will ev-er be true,

Its shame and re-proach glad-ly bear;

Then He'll call me some day to my home far a-way,

Where His glo-ry for ev-er I'll share.

So I'll cher-ish the old ru-ged cross,

Till my tro- phies at last I lay down;

I will cling to the old rug-ged cross,

And ex-change it some day for a crown.

 

Copyright © 2012-2022