Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 373
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Ban Thêm Ơn

1. Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách.

Nào khi gian lao tăng, Christ thêm sức lực phi thường.

Gặp thêm bao nhiêu khổ nạn, Ngài vẫn nhất thiết xót thương.

Gặp thử thách như lửa hừng, Chúa ở bên trọn đường.

Chúa yêu thương khôn kể xiết, Ngài ban ơn không chế tiết (như núi biếc),

Công đức Ngài không giới cương tỏ cho trần gian.

Y theo giàu sang vô cùng trong ân điển của Cứu Chúa

Phước thêm nhiều, tăng lên hoài, cứ gia ơn vô hạn.

2. Nào khi kho kiên tâm hao hết phương nhẫn nhục mãi,

Việc Cha chưa xong xuôi bao hăng hái đã suy tàn.

Kiệt luôn bao nhiêu sinh lực, nhiệt huyết phấn đấu rã tan.

Thì ân điển Chúa dồi dào mới khởi sự tuôn tràn.

Chúa yêu thương khôn kể xiết,

Ngài ban ơn không chế tiết (như núi biếc),

Công đức Ngài không giới cương tỏ cho trần gian.

Y theo giàu sang vô cùng trong ân điển của Cứu Chúa

Phước thêm nhiều, tăng lên hoài, cứ gia ơn vô hạn.

Lời Tiếng Anh

He Giveth More Grace

1. He giv-eth more grace when the bur-dens grow great-er;

He send-eth more strength when the la-bors in-crease.

To add-ed af-flic-tion He add-eth His mer-cy;

To mul-ti-plied tri-als, His mul-ti-plied peace.

His love has no lim-it, His grace has no meas-ure,

His pow'r has no bound-ary known un-to men;

For out of His in-fi-nite rich-es in Je-sus,

He giv-eth, and giv-eth, and giv-eth a-gain.

2. When we have ex-haust-ed our store of end-u-rance,

When our strength has failed ere the day is half done,

When we reach the end of our hoard-ed re-sourc-es,

Our Fa-ther's full giv-ing is on-ly be-gun.

His love has no lim-it, His grace has no meas-ure,

His pow'r has no bound-ary known un-to men;

For out of His in-fi-nite rich-es in Je-sus,

He giv-eth, and giv-eth, and giv- eth a-gain.

 

Copyright © 2012-2022