Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 370
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tiệc Thánh

1. Tiệc thánh Chúa ban mọi sứ đồ,

Truyền đời đời nên ghi nhớ,

Kìa Chúa chết thay vì chúng sinh,

Thân báu phải chịu thập hình.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta,

Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

2. Thập giá Chúa xưa chịu khổ hình,

Ðồ đệ, phụ thân xa lánh,

Nhục nhã đớn đau nào thở than,

Thân nát, huyết hồng giọt tràn.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta,

Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

3. Cầm bánh nhớ thân Ngài vỡ rồi,

Thật vì tội ta nên nỗi,

Cầm chén nhắc ta giọt huyết rơi,

Ban giá cứu chuộc mọi người.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta,

Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

4. Lạy Chúa thứ tha mọi lỗi lầm,

Từng phạm điều Cha răn cấm,

Nguyền lấy huyết bôi sạch cả đây,

Cho xứng đáng dự tiệc này.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta,

Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

5. Tiệc thánh nhắc ta ngày phước hạnh,

Ngày dự tiệc Chiên Con Thánh,

Lòng nóng nảy trong Ngài tái lâm,

Chung kết cõi đời lạc lầm.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta,

Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

 

Copyright © 2012-2022