Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 365
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto

Lời Bài Hát

Lắng Nghe Tiếng Chúa

1. Xin cho con biết lắng nghe

Lời Ngài dạy con trong đêm tối,

Xin cho con biết lắng nghe

Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi;

Xin cho con cất tiếng lên

Trả lời và vâng theo ý Chúa,

Xin cho con biết thân thưa:

Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?

Lời Ngài là sức sống của con,

Lời Ngài là ánh sáng đời con,

Lời Ngài làm chứa chan hy vọng,

Là đường để con hằng dõi bước;

Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui,

Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi,

Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời,

Lời Ngài hạnh phúc cho trần gian!

2. Xin cho con biết lắng nghe

Lời Ngài truyền rao cho thế giới,

Xin cho con biết lắng nghe

Lời Ngài dạy con suốt đời con;

Xin cho con biết lắng nghe

Ngàn đời, và truyền rao chân lý,

Xin cho con biết lắng nghe

Ngàn đời tình mến không nhạt phai.

Lời Ngài là sức sống của con,

Lời Ngài là ánh sáng đời con,

Lời Ngài làm chứa chan hy vọng,

Là đường để con hằng dõi bước;

Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui,

Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi,

Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời,

Lời Ngài hạnh phúc cho trần gian!

3. Xin cho con biết lắng nghe

Lời Ngài dạy con trong cuộc sống,

Xin cho con biết lắng nghe

Lời Ngài dạy con lúc khổ đau;

Xin cho con biết cất lên

Trả lời và vâng theo ý Chúa,

Xin cho con biết thực hành

Ngàn đời lời Chúa đã truyền ban.

Lời Ngài là sức sống của con,

Lời Ngài là ánh sáng đời con,

Lời Ngài làm chứa chan hy vọng,

Là đường để con hằng dõi bước;

Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui,

Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi,

Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời,

Lời Ngài hạnh phúc cho trần gian!

 

Copyright © 2012-2022