Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 359
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Lời Cha

Thi Thiên 19:11

1. Lời Cha giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày

Làm tôi lánh xa tội, lánh xa con đường hư vong

Lời Cha khuyên nhủ tôi, dạy tôi theo lối

Ngài Lời Cha giấu trong lòng thấm tâm hồn ngày đêm

2. Cầu mong tiếng Cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày

Làm tôi sống ngay lành, sống xa lìa trần gian

Lòng tôi luôn vững tin, lòng tôi luôn thái an

Vì tôi giấu trong lòng tiếng Cha dạy ngày đêm.

 

Copyright © 2012-2022