Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 358
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Lời Chúa Vững Lập

1. Dầu thù nghịch tập trung sức tấn công,

Lời Kinh Thánh chẳng giao động,

Vì nhờ đại quyền tay Chúa phủ bao,

Nên không thể chi mòn hao.

Tuy hết cả oai quyền của ác ma,

Cùng đạo binh hung hủy phá,

Nhưng chẳng có thế lung lay được nào,

Kinh Thánh vững nguyên dài lâu.

Lời Chúa cứ đứng vững mãi,

Cứ kiên lập ngàn năm không dời,

Tràn khắp chốn chốn thế giới,

Linh năng thực hữu mỗi nơi;

Lời Chúa quyết cứ đứng vững,

Dẫu quân nghịch tràn vây như rừng,

Trời qua, nhân gian tan như mây khói,

Lời Kinh Thánh đứng y nguyên hoài.

2. Dầu cừu địch dùng tên lửa tấn công,

Lời Kinh Thánh vững như đồng;

Người đời hằng hoài nghi Sách thánh kia,

Như tên bắn ngay tròng bia;

Kinh Thánh giống thạch bàn vững biết bao,

Mặc đời khinh chê, vu cáo;

Con cái Chúa luôn hưởng bao ơn lành,

Duy Thánh Kinh ban trường sinh.

Lời Chúa cứ đứng vững mãi,

Cứ kiên lập ngàn năm không dời,

Tràn khắp chốn chốn thế giới,

Linh năng thực hữu mỗi nơi;

Lời Chúa quyết cứ đứng vững,

Dẫu quân nghịch tràn vây như rừng,

Trời qua, nhân gian tan như mây khói,

Lời Kinh Thánh đứng y nguyên hoài.

3. Ðồng lòng nguyện truyền Kinh Thánh khắp nơi,

Tường tận cho mỗi người đời,

Về lòng đại từ thương xót Chúa Cha,

Công lao Chúa Con chuộc ta;

Gươm báu Thánh Linh lòa ánh vinh quang,

Quyền lực Sa-tan tiêu tán;

Tuy cả trái đất qua đi mặc dầu,

Kinh Thánh chẳng di dịch đâu.

Lời Chúa cứ đứng vững mãi,

Cứ kiên lập ngàn năm không dời,

Tràn khắp chốn chốn thế giới,

Linh năng thực hữu mỗi nơi;

Lời Chúa quyết cứ đứng vững,

Dẫu quân nghịch tràn vây như rừng,

Trời qua, nhân gian tan như mây khói,

Lời Kinh Thánh đứng y nguyên hoài.

 

Copyright © 2012-2022