Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 353
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Chúa Duy Nhất

1. Một Jê-sus xưa là chân sứ mạng, Jê-sus,

Ðạo ta hằng rao giảng;

Lòng nguyện tôn cao Jê-sus mỗi đàng,

Duy mong một Jê-sus vinh quang.

Jê-sus: Cứu Chúa,

Thánh toàn, Danh y,

Vua vị lai, Chân Chúa vinh quí,

Ngài hàm bao mọi sự cai quản các thì,

Ca ngợi Vị Ðộc tôn cõi trường hi.

2. Một Jê-sus xưa là Chân Chúa mình,

Mang tội tình ta trên thân thánh;

Lại còn xưng ta công nghĩa tốt lành,

Thêm năng lực cho thân, hồn, linh.

Jê-sus: Cứu Chúa,

Thánh toàn, Danh y, Vua vị lai,

Chân Chúa vinh quí,

Ngài hàm bao mọi sự cai quản các thì,

Ca ngợi Vị Ðộc tôn cõi trường hi.

3. Một Jê-sus cho ta nên thánh rày,

Rửa tội tình tư dục thay thảy,

Dùng Thần Linh ban cho như suối đầy,

Tâm vui ngợi ca đầy hăng say.

Jê-sus: Cứu Chúa,

Thánh toàn, Danh y,

Vua vị lai, Chân Chúa vinh quí,

Ngài hàm bao mọi sự cai quản các thì,

Ca ngợi Vị Ðộc tôn cõi trường hi.

4. Một Jê-sus xưa,

Danh y lẫy lừng,

Mang tật bệnh ta thật linh ứng,

Nguồn phục sinh kia tuôn chảy chẳng ngừng,

Tâm linh, hồn thân luôn phục hưng.

Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn,

Danh y, Vua vị lai,

Chân Chúa vinh quí,

Ngài hàm bao mọi sự cai quản các thì,

Ca ngợi Vị Ðộc tôn cõi trường hi.

5. Một Jê-sus, ta chờ trông suốt đời,

Nghe kèn truyền vang: “Jê-sus tới,”

Thì một Jê-sus xưa vẫn chẳng dời,

Ðấng muôn sự, muôn đời không thôi.

Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn,

Danh y, Vua vị lai, Chân Chúa vinh quí,

Ngài hàm bao mọi sự cai quản các thì,

Ca ngợi Vị Ðộc tôn cõi trường hi.

Lời Tiếng Anh

Only Jesus

1. Je-sus on-ly is our mes-sage,

Je-sus all our theme shall be;

We will lift up Je-sus ev-er,

Je-sus on-ly will we see.

Je-sus on-ly, Je-sus ev-er,

Je-sus all in all we sing,

Sav-ior, Sanc-ti-fi-er, and Heal-er,

Glo-rious Lord and com-ing King.

2. Je-sus on-ly is our Sav-iour,

All our guilt He bore a-way,

All our right- eous-ness He gives us,

All our strength from day to day.

Je-sus on-ly, Je-sus ev-er,

Je-sus all in all we sing,

Sav-ior, Sanc-ti-fi-er, and Heal-er,

Glo-rious Lord and com-ing King.

 

Copyright © 2012-2022