Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 352
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Nền Hội Thánh

1. Nền Hội Thánh trên Bàn Thạch kiên cố,

Dù cho có khi lầu chuông sập rồi;

Mọi hình thức trên địa cầu xiêu đổ,

Mà chuông thánh vẫn lừng vang khuyên mời

Hỡi nhân loại đang cô đơn vô vọng,

Dù trong tuổi xuân, cao niên, nhi đồng,

Vẫn ước mong được nghỉ yên vô cùng.

2. Ðền thờ bởi tay người ta xây cất,

Thần cao khiết trên trời không ngự vào;

Ðền Ngài tối linh tuyệt vô trên đất,

Ðền hoa mỹ nhân tạo so kịp nào;

Cả khung trời không bao dung được Ngài,

Lạ thay Chúa thích ở trong nhân loại,

Ðể cất một đền ở thân đây hoài.

3. Ðền là chúng ta lập nguyên đá sống,

Làm nơi trú cư Ngài trên dương trần;

Ngài chuộc chúng ta bằng thân đinh đóng,

Làm con kế nghiệp thừa hưởng linh phần;

Nếu hai người chung nhân danh Jê-sus,

Ngài tất giáng lâm với ơn Thiên Phụ,

Lấy ái tâm thường chở che hộ phù.

4. Ðền này chúng ta hiện xây trên đất,

Là nơi nhóm nhau ngợi khen, phụng thờ,

Là nhà Chúa ưa vào ra duy nhất,

Ngài vui bế nâng, bồng con dại khờ;

Biết bao điều hay ta nghe nơi này,

Là nơi kết ước Chúa ta sum vầy,

Khiến chúng ta thừa hưởng phước cao dày.

5. Này hồ báp-têm dạy ta nên biết,

Một qui tắc ban truyền nên tuân hành;

Kìa tòa giảng phô bày bao chân lý,

Bàn tiệc thánh liên hiệp ta một nhành;

Ở đây là nơi cao rao Tin Lành,

Ngày nay chúng ta kính yêu chân thành,

Ðể Chúa ta đầy hiển vinh thiên thành.

Lời Tiếng Anh

Built on the Rock

1. Built on the Rock the church doth stand,

E-ven when stee-ples are fall- ing;

Crum-bled have spires in ev-ery land,

Bells still are chim-ing and call- ing,

Call-ing the young and old to rest,

But a-bove all the soul dis-tressed,

Long-ing for life ev-er-last-ing.

2. Now we may gath-er with our King

E’en in the low-li-est dwell-ing;

Prais- es to Him we there may bring,

His won-drous mer-cy forth-tell-ing.

Je-sus His grace to us ac-cords;

Spir-it and life are all His words;

His truth doth hal- low the tem-ple.

 

Copyright © 2012-2022