Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 346
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Miền Vinh Hiển

1. Miền vinh hiển kia rạng soi trong huy hoàng,

Nhờ lòng tin ta trông thấy cảnh hiển vinh;

Vì Cha ở bên kìa mong ta trọn đàng;

Ngài đang sắm cho phần ta nơi đẹp xinh.

Trong chốn ấy rất êm dịu,

Bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau;

Trong chốn ấy rất êm dịu,

Bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau.

2. Bờ bên đó ta ngợi tôn Vua Thiên Ðàng,

Ðiệu thiên ca du dương của kẻ hiển vinh;

Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàn,

Lòng hoan hỉ, môi miệng ca ơn trường sinh.

Trong chốn ấy rất êm dịu,

Bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau;

Trong chốn ấy rất êm dịu,

Bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau.

3. Cùng nhau hiến thiên trường ca ta tụng ngợi,

Ðồng tâu lên Cha nhân ái chốn cao sang,

Về ân điển do tình yêu Cha đời đời,

Làm nên thánh bao ngày ta trong trần gian.

Trong chốn ấy rất êm dịu,

Bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau;

Trong chốn ấy rất êm dịu,

Bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau.

Lời Tiếng Anh

Sweet By and By

1. There's a land that is fair-er than day,

And by faith we can see it a-far;

For the Fa-ther waits o-ver the way

To pre-pare us a dwell-ing place there.

In the sweet by and by,

We shall meet on that beau-ti-ful shore;

In the sweet by and by,

We shall meet on that beau-ti-ful shore.

2. To our boun-ti-ful Fa-ther a-bove,

We will of-fer the trib-ute of praise;

For the glo-ri-ous gift of His love,

And the bless-ings that ha-low our days.

In the sweet by and by,

We shall meet on that beau-ti-ful shore;

In the sweet by and by,

We shall meet on that beau-ti-ful shore.

 

Copyright © 2012-2022