Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 344
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Bất Dạ Thành

1. Tại miền kia, nơi chẳng hề tối,

Là nơi Chúa lập thiên thành;

Thành tinh kim muôn thuở sáng tươi,

Thành vinh quý lập trên trời.

Chiên con lau sạch nước mắt tôi,

Ðây không đau, già, chết như người đời,

Không ai tính tháng, tính năm đâu,

Chốn đây nào còn đêm sầu.

2. Thành cao sang muôn sắc ngời sáng,

Mười hai cửa ngọc huy hoàng;

Ðường tinh kim giăng sáng khắp nơi,

Thành vinh quý lập trên trời.

Chiên con lau sạch nước mắt tôi,

Ðây không đau, già, chết như người đời,

Không ai tính tháng, tính năm đâu,

Chốn đây nào còn đêm sầu.

3. Thành môn kia không lúc nào đóng,

Thành vuông bốn mùa xuân nồng;

Dòng trường sinh trong vắt sáng tươi,

Thành vinh quý lập trên trời.

Chiên con lau sạch nước mắt tôi,

Ðây không đau, già, chết như người đời,

Không ai tính tháng, tính năm đâu,

Chốn đây nào còn đêm sầu.

4. Thành cao sang muôn thuở ngời chói,

Là nơi chẳng cần mặt trời;

Vì Chiên Con soi sáng khắp nơi,

Thành vinh quý lập trên trời.

Chiên con lau sạch nước mắt tôi,

Ðây không đau, già, chết như người đời,

Không ai tính tháng, tính năm đâu,

Chốn đây nào còn đêm sầu.

Lời Tiếng Anh

No Light There

1. In the land of fade-less day

Lies the cit-y four-square;

It shall nev-er pass a-way

And there is no night there.

God shall wipe a-way all tears;

There's no death, no pain, no fears;

And they count not time by years,

For there is no night there.

2. There they need no sun-shine bright

In that cit-ty four-square,

For the Lamb is all the light,

And there is no night there.

God shall wipe a-way all tears;

There's no death, no pain, no fears;

And they count not time by years,

For there is no night there.

 

Copyright © 2012-2022