Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 339
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Mặt Ðối Mặt

1. Khi tôi đối mặt cùng Cứu Chúa tôi,

Phút hân hoan kia thuật sao rồi?

Ôi vui vẻ thay nhìn Chân Chúa kìa,

Jêsus Christ chết thế tôi kìa.

Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy,

Xa tít bên kia tinh cầu nầy;

Ôi, tôi đối mặt cùng Ngài đầy vinh hiển,

Mặt gặp mặt hưởng phước vô biên.

2. Tôi xem Chúa tôi dường ngắm bóng thôi,

Giữa Chúa tôi một màng đen dày;

Nhưng vui bấy một ngày ơn phước kìa,

Vinh quang Ngài thấy rõ muôn tia.

Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy,

Xa tít bên kia tinh cầu nầy;

Ôi, tôi đối mặt cùng Ngài đầy vinh hiển,

Mặt gặp mặt hưởng phước vô biên.

3. Ôi, sung sướng thay ngày thấy Chúa tôi,

Lúc đau thương lo buồn qua rồi,

Khi muôn lối quanh quẹo trang thẳng bằng,

Mọi điều mờ tối rõ vô ngần.

Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy,

Xa tít bên kia tinh cầu nầy;

Ôi, tôi đối mặt cùng Ngài đầy vinh hiển,

Mặt gặp mặt hưởng phước vô biên.

4. Ôi, khi đối mặt Ngài phước biết bao,

Ngắm xem Jêsus tường mực nào;

Ôi, tôi đối mặt cùng Cứu Chúa rày,

Yêu tôi trời bể sánh khôn tày.

Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy,

Xa tít bên kia tinh cầu nầy;

Ôi, tôi đối mặt cùng Ngài đầy vinh hiển,

Mặt gặp mặt hưởng phước vô biên.

Lời Tiếng Anh

Face To Face

1. Face to face with Christ, my Sav-iour,

Face to face what will it be?

When with rap-ture I be-hold Him,

Je-sus Christ, who died for me.

Face to face shall I be-hold Him,

Far be-yond the star-ry sky;

Face to face in all His glo- ry,

I shall see Him by and by!

2. Face to face!

Oh, bliss-ful mo-ment!

Face to face to see and know;

Face to face with my Re-deem-er,

Je-sus Christ, who loves me so.

Face to face shall I be-hold Him,

Far be-yond the star-ry sky;

Face to face in all His glo- ry,

I shall see Him by and by!

 

Copyright © 2012-2022