Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 338
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Triều Thiên Vinh Hiển

1. Cùng lặng nghe khi tiếng loa truyền,

Giục ta mau tiến bước đi lên;

Kìa nhìn xem chiến thắng đang chờ,

Tiến bước vào thánh chiến vinh quang.

Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt,

Ta sẽ lãnh kim miện,

Ta sẽ lãnh kim miện,

Ta sẽ lãnh kim miện;

Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt,

Ta sẽ lãnh kim miện,

Lúc sống trong Giê-ru-sa-lem.

Thật vinh quang!

Thật vinh quang!

Khi ta bước qua Giô-đanh.

Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt,

Ta sẽ lãnh kim miện,

Lúc sống trong Giê-ru-sa-lem.

2. Cùng nhau ta ngăn bước quân thù,

Ðạo quân dũng mãnh quyết đi lên;

Nhờ Jê-sus danh tướng đi đầu,

Ta vui mừng hát khúc khải ca.

Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt,

Ta sẽ lãnh kim miện,

Ta sẽ lãnh kim miện,

Ta sẽ lãnh kim miện;

Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt,

Ta sẽ lãnh kim miện,

Lúc sống trong Giê-ru-sa-lem.

Thật vinh quang!

Thật vinh quang!

Khi ta bước qua Giô-đanh.

Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt,

Ta sẽ lãnh kim miện,

Lúc sống trong Giê-ru-sa-lem.

3. Nhờ yêu thương thêm với đức tin,

nhìn xem Vua ta thắng âm binh.

Ðoàn quân chiến đấu không sờn.

Jê-sus hằng chiến thắng giúp ta.

Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt,

Ta sẽ lãnh kim miện,

Ta sẽ lãnh kim miện,

Ta sẽ lãnh kim miện;

Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt,

Ta sẽ lãnh kim miện,

Lúc sống trong Giê-ru-sa-lem.

Thật vinh quang!

Thật vinh quang!

Khi ta bước qua Giô-đanh.

Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt,

Ta sẽ lãnh kim miện,

Lúc sống trong Giê- ru-sa-lem.

Lời Tiếng Anh

Wear A Crown

1. Bu-gle calls are ring-ing out,

“For-ward” is the bat-tle shout,

See where floats the con-qu'ring sign,

On-ward to the war di-vine!

And when the bat- tle's o-ver

We shall wear a crown,

We shall wear a crown,

We shall wear a crown,

And when the bat-tle's o-ver

We shall wear a crown

In the new Je- ru-sa-lem!

Wear a crown, wear a crown,

A-way o-ver Jor-dan!

And when the bat-tle's o-ver

We shall wear a crown

In the new Je-ru-sa-lem!

2. Fight the fight of faith and love,

Look-ing un-to Him a-bove;

Loy-al sol- diers, do and dare,

Your Com-man-der's joy to share.

And when the bat-tle's o-ver

We shall wear a crown,

We shall wear a crown,

We shall wear a crown,

And when the bat-tle's o-ver

We shall wear a crown

In the new Je-ru-sa-lem!

Wear a crown, wear a crown,

A-way o-ver Jor-dan!

And when the bat- tle's o-ver

We shall wear a crown

In the new Je-ru-sa-lem!

 

Copyright © 2012-2022