Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 336
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Nào Ði Lên

Nào ta đi lên!

Ðoàn lính tiên phong của Chúa Jêsus!

Cùng nhau hô vang:

Ðấu tranh hy sinh tận cùng,

Vì Vua Jêsus thân chinh cùng với chúng ta chiến thắng quân thù nơi nơi,

Cùng tiến lên dâng tuổi xanh.

Cờ bay phất phới khắp nơi chờ ta,

Chờ đoàn quân dũng mãnh tiến ra trận tiền.

Ðừng ngại ta yếu đuối,

Ðừng lo thiếu khí giới,

Thuần phục theo gót Jêsus khắp nơi.

Nhờ Lời Kinh Thánh thanh gươm đại năng,

Và thật lòng yêu thương đưa dắt muôn người,

Chìm ngập trong đau thương, dạt trôi trong bể khổ,

Về cùng một nhà hát khúc khải ca.

Lời Tiếng Anh

The Fight Is On

The fight is on, the trump-et sound is ring-ing out,

The cry “To arms!” is heard a-far and near;

The Lord of hosts is march-ing on to vic-to-ry,

The tri- umph of the Christ will soon ap-pear.

The fight is on,

O Chris-tian sol-dier,

And face to face in stern ar-ray,

With ar-mor gleam-ing, and col-ors stream- ing,

The right and wrong en-gage to-day!

The fight is on, but be not wea-ry;

Be strong and in His might hold fast;

If God be for us,

His ban-ner o'er us,

We'll sing the vic-tor's song at last!

 

Copyright © 2012-2022