Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 329
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Chọn Ðứng Bên Ngài

1. Nào ai chọn đứng bên Ngài?

Nào ai thờ kính Vua Trời?

Nào ai vui dâng đời cứu sống kẻ đang hư vong?

Có ai ly cách ô trần, dám ra ngăn quân thù?

Nào ai nguyện đi vào những miền Chúa muốn sai đi?

Do yêu thương Vua kêu ta,

Do thiên ân Vua ban,

Hãy đứng lên đoàn quân thánh mau vui sống cho Ngài.

2. Từ ly mọi ánh huy hoàng,

Từ ly mọi hiển vinh trần,

Nguyện bước tới theo đoàn chiến sĩ của Vua quang vinh;

Chúa khi xưa đã hy sinh, chết thay bao cuộc đời,

Nào ai nguyện dâng lòng khi Ngài muốn ta theo Ngài?

Do yêu thương Vua kêu ta,

Do thiên ân Vua ban,

Hãy đứng lên đoàn quân thánh mau vui sống cho Ngài.

3. Cuộc chinh phục sẽ lâu dài, Ðịch quân càng tấn công mạnh,

Ðoàn lính chiến Vua Trời mỗi bước chiến công ca vang;

Sát vai nhau dưới quân kỳ, quyết tâm luôn trung thành,

Cùng nhau vì lẽ thật hết lòng đấu tranh trọn đời.

Do yêu thương Vua kêu ta,

Do thiên ân Vua ban,

Hãy đứng lên đoàn quân thánh mau vui sống cho Ngài.

Lời Tiếng Anh

Who Is on the Lord's Side

1. Who is on the Lord's side? Who will serve the King?

Who will be His help- ers, Oth-er lives to bring?

Who will leave the world's side?

Who will face the foe?

Who is on the Lord's side?

Who for Him will go?

By Thy call of mer-cy,

By Thy grace di-vine,

We are on the Lord's side,

Sav-ior, we are Thine.

2. Fierce may be the con-flict,

Strong may be the foe,

But the King's own ar- my

None can o-ver-throw.

Round His stand-ard rang-ing;

Vic-t'ry is se-cure;

For His truth un-chang-ing

Makes the tri-umph sure.

Joy-ful-ly en-list-ing

By Thy call of mer-cy,

By Thy grace di-vine,

We are on the Lord's side,

Sav-ior, we are Thine.

 

Copyright © 2012-2022