Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 328
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Vẹn Lòng Trung Tín

Dặn lòng trung tín, anh em hô chính khẩu hiệu nầy,

Tận trung gìn lòng tin,

Tận trung theo Vua vinh hiển nay;

Dặn lòng trung tín,

Tuy anh em dối ta gạt thầy,

Dầu trường hợp nghịch bấy, nên nương Ngài từng giây,

Nguyện Chúa thấy ta tín trung đây.

Lời Tiếng Anh

Be True

Be true! Be true!

Let the ho-ly watch-word ring;

Be true! to your trust,

Be true to your glo-rious King;

Be true! Be true!

Wheth-er friends be false or few;

What-so-e'er be-tide, ev-er at His side,

Let Him al-ways find you true.

 

Copyright © 2012-2022