Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 327
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Sức Lực Từ Chúa

Chúa ban năng lực hầu tôi hăng hái lo công việc Ngài,

Sức lực tôi nhận từ nơi Chúa luôn đắc thắng khó khăn;

Từng ngày qua, từng giờ qua, nguyện nương trong quyền năng Chúa,

Chúa ban sức mới, hằng ngày tôi quyết trông mong Ngài.

Lời Tiếng Anh

All Things Through Christ

I can do all things through Christ who strength-en-eth me;

I can do all things through Christ who strength-en-eth me.

Day by day, hour by hour, I am kept in His pow'r;

I can do all things through Christ who strength-en-eth me.

 

Copyright © 2012-2022