Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 326
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Trung Thành Tín Nghĩa

1. Trung, thành, tín, nghĩa, bầy tôi con hứa nguyện vuông tròn,

Nhờ ơn Vua Thánh giúp chúng tôi vẹn lòng son;

Trông cờ phấp phới, đội binh thiêng đứng chờ nghe lệnh,

Nhờ linh năng Jê-sus, đấu tranh cho thiên đình.

Khẩu hiệu ta quyết hô,

Theo nhịp chân tiến binh,

Hát khúc tự do và mừng vui đầy tâm linh;

Khẩu hiệu ta quyết hô:

“Trung thành luôn nhất sinh,

Chúa Vua đầy ơn, lòng chúng tôi xin trung thành.”

2. Trung, thành, tín, nghĩa, phận quân nhân quyết tạc tâm hồn,

Lạy Vua vinh hiển, nay xin vâng phục Ngài luôn;

Do lòng yêu mến, tình nguyện vâng huấn lệnh Vua truyền,

Ngày đêm tươi vui, can đảm xông pha trận tiền.

Khẩu hiệu ta quyết hô,

Theo nhịp chân tiến binh,

Hát khúc tự do và mừng vui đầy tâm linh;

Khẩu hiệu ta quyết hô:

“Trung thành luôn nhất sinh,

Chúa Vua đầy ơn, lòng chúng tôi xin trung thành.”

3. Ơn Jê-sus dắt dìu ta sắp nghỉ yên, trông kìa,

Cờ thiêng chói lói phất phới trên khung trời kia;

Anh chị em hỡi, cùng nhau ta ngước mặt lên trời,

Hòa thanh ca khúc can đảm yêu thương đời đời.

Khẩu hiệu ta quyết hô, Theo nhịp chân tiến binh,

Hát khúc tự do và mừng vui đầy tâm linh;

Khẩu hiệu ta quyết hô:

“Trung thành luôn nhất sinh,

Chúa Vua đầy ơn, lòng chúng tôi xin trung thành.”

Lời Tiếng Anh

True-Hearted, Whole-Hearted

1. True-heart-ed, whole -heart-ed, faith-ful and loy-al,

King of our lives, by Thy grace we will be;

Un-der the stand-ard ex-alt-ed and roy-al,

Strong in Thy strength we will bat-tle for Thee.

Peal out the watch-world!

Si-lence it nev-er!

Song of our spir-its, re-joic-ing and free;

Peal out the watch-world!

Loy-al for ev-er!

King of our lives,

By Thy grace we will be.

2. True-heart-ed, whole -heart-ed, Sav-iour all-glo-rious!

Take Thy great pow-er and reign there a-lone,

O-ver our wills and af-fec-tions vic-to-rious,

Free-ly sur-ren-dered and whol-ly Thine own.

Peal si-lence Song re-joic-ing

Peal loy-al King Si-lence it nev-er!

Song of our spir-its, re-joic-ing and free;

Peal out the watch-world!

Loy-al for ev-er!

King of our lives,

By Thy grace we will be.

 

Copyright © 2012-2022