Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 325
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tại Trận Tiền

1. Ðời tôi nay đà tình nguyện ký tên gia nhập thập tự đoàn,

Dầu giao chiến còn trường kỳ,

Dầu tranh đấu gay go, nguy nàn;

Mặc áo giáp nịt gọn gàng,

Tuốt gươm trần thẳng tiến quyết chiến,

Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền.

Tiếng chơn rậm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng,

Xua đối phương tan rồi,

Ca khúc thắng oai hùng;

Tiếng chơn rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng,

Nổi khúc thắng ca nơi tận trung;

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây,

Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây!

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến,

Muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

2. Cờ yêu thương nhuộm giọt hồng phất tung lên rợp một vùng trời,

Lòng hăng hái truyền đạo trời cho muôn kẻ luân vong trong đời;

Dầu địch quân mạnh bực nào, lướt tên đạn quyết tiến, quyết chiến,

Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền.

Tiếng chơn rậm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng,

Xua đối phương tan rồi,

Ca khúc thắng oai hùng;

Tiếng chơn rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng,

Nổi khúc thắng ca nơi tận trung;

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây,

Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây!

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến,

Muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

3. Bạn thân mến chần chờ gì ký tên gia nhập thập tự đoàn,

Cùng quân thánh đồng một lòng tận trung với Jêsus vẹn toàn?

Bạn theo tôi, nhập đội nầy, trước Chúa cùng kết ước quyết chiến,

Nếu ai tìm, ắt thấy chúng ta tại chốn trận tiền.

Tiếng chơn rậm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng,

Xua đối phương tan rồi,

Ca khúc thắng oai hùng;

Tiếng chơn rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng,

Nổi khúc thắng ca nơi tận trung;

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây,

Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây!

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến,

Muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

Lời Tiếng Anh

At the Battle’s Front

1. I've en-list-ed for life in the ar-my of the Lord,

Tho' the fight may be long and the strug-gle fierce and strong;

With the ar-mor of God and the Spir-it's trust-y sword,

At the front of the bat-tle you will find me.

Hear the tramp! tramp! tramp-ing of the ar-my,

The tri-umph shout-ing, the foe we're rout- ing;

Hear the tramp! tramp! tramp-ing of the ar-my,

March-ing on to vic-to- ry,

I'm in this ar-my, this glo-rious ar-my,

And the God of bat-tles will de- fend me,

I'm in this ar-my, this glo-rious ar-my,

At the front of the bat-tle you will find me.

2. Is your name, friend, en-rolled with the loy-al ones and true?

Will you dare now to stand with the Sa-viour's faith-ful few?

Will you join with me now and the cov-e-nant re-new,

At the front of the bat-tle you will find me.

Hear the tramp! tramp! tramp-ing of the ar-my,

The tri-umph shout-ing, the foe we're rout-ing;

Hear the tramp! tramp! tramp-ing of the ar-my,

March- ing on to vic-to-ry,

I'm in this ar-my, this glo-rious ar-my,

And the God of bat-tles will de-fend me,

I'm in this ar-my, this glo-rious ar-my,

At the front of the bat-tle you will find me.

 

Copyright © 2012-2022