Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 324
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Sẵn Sàng

1. Sẵn nếm trải mỗi gian lao tai ương,

Sẵn chịu luyện tập trăm đường;

Sẵn nghỉ ở nhà, lo cho ai đi,

Sẵn phục linh ý mọi khi.

Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai,

Sẵn trọn phận tôi tớ Ngài;

Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti,

Sẵn phục linh ý mọi khi.

2. Sẵn để khởi hành không nao truân chuyên,

Sẵn sàng canh giữ khẩn nguyền;

Sẵn nghỉ để nhường cho ai thay tôi,

Sẵn chờ Cha mở đường thôi.

Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai,

Sẵn trọn phận tôi tớ Ngài;

Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti,

Sẵn phục linh ý mọi khi.

3. Sẵn để giảng luận hay suy tư đây,

Sẵn sàng dâng tâm, thân này;

Sẵn đứng vững chắc nơi Cha sai tôi,

Sẵn chịu đau khổ nào lui.

Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai,

Sẵn trọn phận tôi tớ Ngài;

Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti,

Sẵn phục linh ý mọi khi.

4. Sẵn để cảnh cáo hay rao Kim ngôn,

Sẵn vực muôn muôn linh hồn;

Sẵn sống, sẵn chết, luôn luôn an tâm,

Sẵn sàng nghinh Chúa phục lâm.

Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai,

Sẵn trọn phận tôi tớ Ngài;

Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti,

Sẵn phục linh ý mọi khi.

Lời Tiếng Anh

Ready

1. Read-y to suf-fer grief or pain,

Read-y to stand the test;

Read-y to stay at home and send

Oth-ers if He sees best.

Read-y to go, read-y to stay,

Read-y my place to fill;

Read-y for serv-ice, low-ly or great,

Read-y to do His will.

2. Read-y to speak, read-y to warn,

Read-y o'er souls to yearn;

Read-y in life, read-y in death,

Read-y for His re-turn.

Read-y to go, read-y to stay,

Read-y my place to fill;

Read-y for serv-ice, low-ly or great,

Read-y to do His will.

 

Copyright © 2012-2022