Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 323
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tinh Binh Thập Tự

1. Nầy tinh binh của quân thập tự,

Vâng lệnh trên mau đứng lên!

Cờ thiêng ta quyết dương cao hoài,

Ra trận xông giáo lướt tên:

Dẹp tan quân thù ta cứ tiến,

Trong Christ lãnh đạo tấn công;

Kỳ cho đến lúc ca khải hoàn,

Christ làm Chân Chúa vô song.

2. Này tinh binh Chúa hãy vững vàng,

Năng lực duy mong Chúa ban;

Phàm ai nương cánh tay nhân loại,

Chắc bị ma quỉ đánh tan:

Kìa, giáp Tin Lành mau khoác lấy,

Tỉnh thức, khẩn nguyện đêm ngày;

Dầu Cha sai đến đâu không nài,

Vâng lời ta quyết đi ngay. (2a).

Nầy tinh binh Chúa hãy vững vàng,

nghe kèn vang mau tiến sang!

Tiền phong ta quyết không nao sờn,

Ô ngày đắc thắng vinh quang:

Cùng nhau nương cậy Jêsus Christ,

Cương quyết đánh bại Sa-tan;

Gặp gian nguy sẽ không nao lòng,

Tin cậy ơn sức Chúa ban.

3. Nầy tinh binh Chúa hãy vững vàng,

Cơn giặc không lâu sẽ thôi;

Ngày nay tranh chiến trên sa trường,

Khải hoàn mai hát khắp nơi:

Kìa, ai thắng được mưu quỉ dữ,

Sẽ lãnh kim miện ở trời,

Cùng Vua vinh hiển trên thiên đàng,

Cai trị vinh hiển muôn đời.

Lời Tiếng Anh

Stand Up For Jesus

1. Stand up, stand up for Je-sus,

Ye sol-diers of the cross;

Lift high His roy- al ban-ner,

It must not suf-fer loss.

From vic-tory un-to vic-tory

His ar-my shall He lead,

Till ev-ery foe is van-quished

And Christ is Lord in-deed.

2. Stand up, stand up for Je-sus,

The strife will not be long;

This day the noise of bat-tle,

The next the vic-tor's song.

To him that o-ver-com-eth

A crown of life shall be;

He with the

King of glo-ry

Shall reign e-ter-nal-ly.

 

Copyright © 2012-2022