Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 321
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tinh Binh Jêsus

1. Tinh binh Jêsus tiến lên!

Xung phong vào trận tuyến,

Cờ thập tự Chúa Jêsus,

Phất lãnh đạo binh thiêng;

Kìa, Ðại tướng Christ trước ta,

Thêm can đảm ta tiến;

Nhứt tâm nhìn xem lá cờ,

Quyết xông pha trận tiền!

Xông lên tinh binh Jêsus!

Ði như xông trận tuyến,

Cờ thập giá luôn phất cao,

Quyết tiến ra trận tiền.

2. Như tinh binh anh dũng kia,

Ta nay Hội Thánh Christ,

Rập chơn noi dấu thánh xưa,

Thẳng tiến cùng nhau đi;

Trong ta chỉ hiệp nhứt thân,

Yêu thương lẫn tâm chí,

Ðức tin, cậy trông, tín điều,

Thảy chung nhau một lòng.

Xông lên tinh binh Jêsus!

Ði như xông trận tuyến,

Cờ thập giá luôn phất cao,

Quyết tiến ra trận tiền.

3. Xưa nay bao phen bể dâu,

Trên muôn nghìn đế quốc,

Mà Hội Thánh Chúa Jê-sus,

Ðứng vững nghìn muôn thu;

Ðịa ngục dẫu gầm thét vang,

Không sao thắng Hội Thánh;

Biết bao lời tuyên hứa vàng,

Chúa yêu ta trọn thành.

Xông lên tinh binh Jêsus!

Ði như xông trận tuyến,

Cờ thập giá luôn phất cao,

Quyết tiến ra trận tiền.

4. Ôi, muôn dân vui tiến mau,

Tham gia đoàn tranh đấu,

Ðồng thanh ta hát với nhau,

Khúc khải hoàn hòa tâu;

Tôn vinh, chúc tụng, tán dương,

Vua Jêsus vạn tuế!

Chúng ta cùng thiên sứ thường hát khúc hoan lạc hề.

Xông lên tinh binh Jêsus!

Ði như xông trận tuyến,

Cờ thập giá luôn phất cao,

Quyết tiến ra trận tiền.

Lời Tiếng Anh

Onward, Christian Solders

1. On-ward, Chris-tian sol-diers,

March-ing as to war,

With the cross of Je- sus

Go-ing on be-fore:

Christ, the roy-al Mas-ter,

Leads a-gainst the foe;

For-ward in-to bat-tle,

See His ban-ners go.

On-ward, Chris-tian sol-diers,

March-ing as to war,

With the cross of Je-sus Go-ing on be-fore.

2. On-ward, then, ye peo-ple,

Join our hap-py throng,

Blend with ours your voic-es

In the tri-umph song;

Glo-ry, laud, and hon-or

Un-to Christ the King;

This through count-less a-ges

Men and an-gels sing.

On-ward, Chris-tian sol- diers,

March-ing as to war,

With the cross of Je-sus

Go-ing on be-fore.

 

Copyright © 2012-2022