Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 320
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ngắm Jêsus

Ta cứ tiến bước ngắm Jêsus đừng xao,

Lâm cơn tranh chiến không hề nao;

Chúa vừa giúp, chớ sợ chỉ tin cậy vâng lời,

Ta thắng nhờ Vua muôn đời.

 

Copyright © 2012-2022