Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 319
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Thắng Nhờ Ðức Tin

1. Chiến sĩ thập tự bấy lâu chần chờ,

Nên xông trận tuyến bây giờ,

Trước lúc trời tà giao tranh cực hùng,

Gươm thiêng diệt kẻ thù chung;

Ta đem toàn lực xuống trũng giao phong,

Dẫu kẻ thù mạnh và đông;

Kinh nghiệm ta thấy nhờ đức tin đây,

Thắng hơn toàn thế gian nầy.

Ta thắng nhờ đức tin đây!

Ta thắng nhờ đức tin đây!

Ô, ta cứ đắc thắng vinh thay!

Thắng luôn trên thế gian nầy.

2. Chúa phất ngọn cờ mến yêu vẹn tuyền,

Gươm đây lời Chúa linh huyền,

Nhắm dấu tiền đồ, bước không nại hà,

Noi tiên hiền, khải hoàn ca;

Xưa kia họ nhờ chỉ đức tin thôi,

Ðã quét thù nghịch, tội khôi;

Do lòng tin ấy họ thắng âm ti,

Ðối ta là thuẫn hiện thì.

Ta thắng nhờ đức tin đây!

Ta thắng nhờ đức tin đây!

Ô, ta cứ đắc thắng vinh thay!

Thắng luôn trên thế gian nầy.

3. Biết mấy cường địch phủ vây trại mình,

Dương oai hùng hổ đáng kinh;

Hãy kíp dẹp trại thảnh thơi dọc đường,

Xông vô phòng tuyến địch phương.

Mau mau đội vào mão cứu ân đây,

Lấy lẽ thật nịch lưng ngay,

Vang dội đây đó hành khúc quân ta,

Tiến binh động rúng sơn hà.

Ta thắng nhờ đức tin đây!

Ta thắng nhờ đức tin đây!

Ô, ta cứ đắc thắng vinh thay!

Thắng luôn trên thế gian nầy.

4. Chúa phán: “Người nào thắng quân thù nghịch,

Ta ban một áo trinh bạch;

Kẻ ấy được gọi chính tên họ mình

Trước các thiên sứ diệu vinh.”

Nhân danh Jêsus, Ðấng thắng ma vương,

Nóng nảy vì tình yêu thương.

Can trường ta tiến lòng quyết hy sinh,

Bởi tin phần thắng thuộc mình.

Ta thắng nhờ đức tin đây!

Ta thắng nhờ đức tin đây!

Ô, ta cứ đắc thắng vinh thay!

Thắng luôn trên thế gian nầy.

Lời Tiếng Anh

Faith Is The Victory

1. En-camped a-long the hills of light,

Ye Christ-ian sol-diers, rise,

And press the bat-tle ere the night

Shall veil the glow-ing skies.

A-gainst the foe in vales be-low,

Let all our strength be hurled;

Faith is the vic-to-ry, we know,

That o-ver-comes the world.

Faith is the vic-to-ry!

Faith is the vic-to-ry!

Oh, glo-ri-ous vic-to-ry

That o-ver-comes the world.

2. To him that o-ver-comes the foe

White rai-ment shall be given;

Be-fore the an-gels he shall know

His name con-fessed in heaven.

Then on-ward from the hills of light,

Our hearts with love a-flame,

We'll van-quish all the hosts of night

In Je-sus con-quering name.

Faith is the vic-to-ry!

Faith is the vic-to-ry!

Oh, glo-ri-ous vic-to-ry

That o-ver-comes the world.

 

Copyright © 2012-2022