Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 318
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Phúc Âm Muôn Thuở

1. Phước âm Jêsus muôn thuở còn nguyên,

Lửa, gươm , lao, tù không hề lay chuyển,

Mối hoan tâm tôi chi sánh kịp đây,

Khi nghe ai truyền rõ Thánh đạo nầy.

Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới,

Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

2. Thánh dân xưa tuy lao lý, đòn roi,

Lương tâm thanh sạch, tinh thần khoan khoái,

Chúng ta hôm nay con cháu thuộc linh,

Ước như họ được chết trong Tin Lành.

Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới,

Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

3. Bởi Phúc Âm ta tranh đấu hiện nay,

Không phân bạn, thù, yêu thương thay thảy;

Phúc âm ta nay yêu mến truyền ra,

Nói năng ôn hòa, ở ăn thật thà.

Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới,

Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

4. Phước âm ta nguyền tranh đấu vì ngươi,

Khiến muôn dân đều qui phục ngươi thôi;

Chỉ do nguồn chân lý Trời ban,

Cả nhân loại được phóng thích vẹn toàn.

Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới,

Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

Lời Tiếng Anh

Faith of Our Fathers

1. Faith of our fa-thers, liv-ing still

In spite of dun-geon, fire, and sword!

Oh, how our hearts beat high with joy

When-e'er we hear that glo-rious word:

Faith of our fa-thers, ho-ly faith!

We will be true to thee till death.

2. Faith of our fa-thers!

We will love Both friend and foe in all our strife;

And preach thee, too, as love knows how

By kind-ly words and vir-tuous life.

Faith of our fa-thers, ho-ly faith!

We will be true to thee till death.

 

Copyright © 2012-2022