Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 315
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Hằng Chăn Giữ

1. Tôi vẫn tin Ngài dầu khi gặp cảnh khổ nào,

Hoặc nơi an tỉnh hay chìm trong bể thẳm sâu,

Tôi sống mỗi ngày, nương Chúa không thôi,

Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi.

Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng,

Trên nơi non cao, hay trong đại dương sâu thẳm,

Ngài hằng là Chúa, chăn giữ thân tôi,

Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi.

2. Cha chúng ta hằng chăm nom gìn giữ bông hồng,

Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia,

Tôi vẫn tin Ngài, luôn nhớ thân tôi,

Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi.

Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng,

Trên nơi non cao, hay trong đại dương sâu thẳm,

Ngài hằng là Chúa, chăn giữ thân tôi,

Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi.

Lời Tiếng Anh

My Father Watches Over Me

1. I trust in God wher-ev-er I may be,

Up-on the land or on the roll-ing sea,

For, come what may, from day to day,

My heav'n-ly Fa-ther watch-es o-ver me.

I trust in God, I know He cares for me,

On moun-tain bleak or on the storm-y sea;

Tho' bil-lows roll,

He keeps my soul,

My heav'n-ly Fa-ther watch-es o-ver me.

2. The val-ley may be dark, the sha-dows deep,

But O, the Shep-herd guards His lone-ly sheep;

And thru the gloom He'll lead me home,

My heav'n-ly Fa-ther watch-es o-ver me.

I trust in God, I know He cares for me,

On moun-tain bleak or on the storm-y sea;

Tho' bil-lows roll,

He keeps my soul,

My heav'n-ly Fa-ther watch-es o-ver me.

 

Copyright © 2012-2022