Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 312
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Nguyện Theo Jêsus

1. Lòng nguyện theo Jêsus.

Con quyết đi theo Ngài.

Jêsus yêu thương ơi,

Con quyết đi theo Ngài.

Lòng nguyện theo Jêsus,

Con quyết đi theo Ngài.

Con quyết không lui.

Nguyện theo Jêsus.

Lời Tiếng Anh

I Have Decided To Follow Jesus

2. I have de-cid-ed to fol-low Je-sus,

I have de-cid-ed to fol-low Je-sus,

I have de-cid-ed to fol-low Je-sus,

No turn-ing back, no turn-ing back.

3. The world be-hind me, the cross be-fore me;

The world be-hind me, the cross be-fore me;

The world be-hind me, the cross be-fore me;

No turn-ing back, no turn-ing back.

4. Tho' none go with me,

I still will fol-low,

Tho' none go with me,

I still will fol-low,

Tho' none go with me,

I still will fol-low,

No turn-ing back, no turn- ing back.

5. Will you de-cide now to fol-low Je-sus?

Will you de-cide now, to fol-low Je-sus?

Will you de-cide now, to fol-low Je-sus?

No turn-ing back, no turn- ing back.

 

Copyright © 2012-2022