Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 308
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto

Lời Bài Hát

Ði Với Jêsus

Nào bước cùng Jêsus

Hằng ngày hằng giây phút

Dọc đường về thiên quốc

Nào bước cùng Jêsus

Nguyện đồng hành với Chúa suốt đời

Dù gặp hồi trời nắng hồng

Dù gặp hồi trời bão bùng

Hằng ngày hằng giây phút

Dọc đường về thiên quốc

Dù gặp hồi trời nắng hồng

Dù gặp hồi trời bão bùng

Nguyện đồng hành với Chúa suốt đời.

Lời Tiếng Anh

Walking With Jesus

Walking with Jesus, walking ev’ry day, walking all the way.

Walking with Jesus, walking with Jesus alone.

 

Copyright © 2012-2022